Wydawca treści Wydawca treści

DANE OGÓLNE O NADLEŚNICTWIE

Nadleśnictwo Chmielnik jest jedną z 23 jednostek organizacyjnych podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

     

       Według stanu na 1 stycznia 2013 roku Nadleśnictwo jest jednostką składającą się z dwóch obrębów leśnych:

1.      Chmielnik            – adres leśny: 16-23-1,

2.      Stopnica               – adres leśny: 16-23-2,

       o powierzchni:

obręb Chmielnik

6805,93 ha

        6805,9023 ha *

obręb Stopnica

  4338,48 ha

        4338,4343 ha *

Nadleśnictwo

11144,41 ha

11144,3366 ha*

         *powierzchnia wg tabeli nr I

       Siedziba biura Nadleśnictwa znajduje się w oddziale 213 r obrębu Chmielnik.

       Adres biura Nadleśnictwa: 26 – 020 Chmielnik; ul. Leśna 72.

       tel.:(41) 354 30 47,

       fax:(41) 354 20 06,

       e-mail: chmielnik@radom.lasy.gov.pl

 

      

     Odległości od biura Nadleśnictwa do siedzib poszczególnych urzędów, jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz komunikacji publicznej przedstawiają się  następująco:

do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

–   108 km,

do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

–     32 km,

do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

–     32 km,

do Starostwa Powiatowego w Kielcach

–     32 km,

do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

–     18 km,

do Starostwa Powiatowego w Pińczowie

–     22 km,

do Starostwa Powiatowego w Staszowie

–     34 km,

do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

–     0,5 km,

do Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju

–      18 km,

do Urzędu Gminy w Morawicy

–      17 km,

do Urzędu Gminy w Pierzchnicy

–        8 km,

do Urzędu Gminy w Rakowie

–      32 km,

do Urzędu Gminy w Gnojnie

–      10 km,

do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie

–      52 km,

do Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju

–      42 km,

do Urzędu Gminy w Stopnicy

–      34 km,

do Urzędu Gminy w Tuczępach

–      36 km,

do Urzędu Gminy w Kijach

–      14 km,

do Urzędu Gminy w Oleśnicy

–      42 km,

do Urzędu Gminy w Szydłowie

–      20 km,

do stacji PKP w Chmielniku

–     2,0 km,

do stacji PKS w Chmielniku

–     0,5 km.

 

       Na załączonym wycinku mapy topograficznej przedstawiono zasięg terytorialnego działania Nadleśnictwa, z zaznaczonymi odległościami od siedziby Nadleśnictwa Chmielnik do siedzib organów administracji: Lasów Państwowych, rządowej i samorządowej.

       Według podziału administracyjnego kraju grunty Nadleśnictwa Chmielnik są usytuowane w południowej części województwa świętokrzyskiego, na terenie czterech powiatów:

- kieleckiego, w  gminach: Chmielnik, w tym m. Chmielnik oraz Morawica, Pierzchnica, Raków,

- buskiego, w gminach: Busko–Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Stopnica, Tuczępy.

- pińczowskiego, w gminie Kije,

- staszowskiego, w  gminach: Oleśnica, Szydłów.

       Usytuowanie i powierzchnia (w ha) gruntów Nadleśnictwa Chmielnik, według podziału administracyjnego kraju, przedstawia się następująco:

 

ðwojewództwo świętokrzyskie

–  11144,3366

Ø  powiat kielecki

–    4521,6745

gminy:

 

            -    Chmielnik

 w tym miasto

-          Morawica

-          Pierzchnica

-          Raków

–    1663,7763

        (12,1175)    

–          4,1300

–      985,8864

–    1867,8818

Ø  powiat buski

–    4517,6141

       gminy:

 

-          Busko - Zdrój

–      791,6877

-          Gnojno

–      643,6898

-          Nowy Korczyn

–      262,7913 

-          Solec - Zdrój

–      452,0522

-          Stopnica

–      620,5068 

-          Tuczępy

–    1746,8863 

Ø  powiat pińczowski

–    1037,9204

       gmina:

 

-          Kije

–     1037,9204

Ø  powiat staszowski

–    1067,1276

       gminy:

 

-          Oleśnica

–        39,2000

-          Szydłów

–    1027,9276

      Ponadto w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa znajdują się grunty gminy Pacanów, na których nie występują działki Nadleśnictwa Chmielnik.

Zestawienie powierzchni lasów znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa według zasięgu terytorialnego powiatów i gmin, podano we wzorze nr 7 [w kolumnie „3" podano powierzchnię z rubryki (lasy- razem) z tabeli I ].  

 

Nadleśnictwo Chmielnik, nie sprawuje nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Obowiązki te przejęły starostwa powiatowe.