Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Według inwentaryzacji przeprowadzanych co roku przez myśliwych oraz leśników na terenie naszego Nadleśnictwa bytuje ok. 24 łosie, 185 jeleni, 2446 saren, 413 dzików 
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego Nadleśnictwa to zające, bażanty, kuropatwy, lisy, jenoty, borsuki, kuny oraz licznie reprezentowane ptactwo wodne.
 

Nadleśnictwo Chmielnik nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej, ale sprawuje nadzór nad działalnością 24 kół łowieckich, dzierżawiących jego grunty. Do zadań Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

-   dokonywania inwentaryzacji zwierzyny łownej i nadzoru nad planowaniem i realizacją odstrzałów,

-   opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,

-   poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biocenozie, ochrona ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowe

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się również niewielkie część obwodów łowieckich, których roczne plany zatwierdzane są przez inne nadleśnictwa sprawujące nad nimi nadzór merytoryczny.