Zasoby leśne

Nadleśnictwo Chmielnik nadzorowane przez RDLP w Radomiu, sprawuje zarząd nad lasami i gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 11144,41 ha

Hodowla lasu

Aby realizować podstawowy cel prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, jakim jest zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz warunki życia i zdrowia człowieka, niezbędne jest wykonywanie w lesie szeregu czynności - zabiegów hodowlanych.

Ochrona lasu

Zadania ochrony lasu określić należy jako zespół różnorodnych działań , których celem jest zachowanie trwałości lasu, poprzez podnoszenie jego naturalnej odporności (zabiegi profilaktyczne) oraz – w przypadkach koniecznych , gdy występuje zagrożenie dla istnienia lasu - poprzez zabiegi ochronne, niwelujące ujemne oddziaływanie konkretnego czynnika szkodliwego.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Certyfikaty

RDLP w Radomiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (SGS-FM/COC-011265) oraz PEFC. Gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Chmielnik nie sprawuje nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.