Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Zadania ochrony lasu określić należy jako zespół różnorodnych działań , których celem jest zachowanie trwałości lasu, poprzez podnoszenie jego naturalnej odporności (zabiegi profilaktyczne) oraz – w przypadkach koniecznych , gdy występuje zagrożenie dla istnienia lasu - poprzez zabiegi ochronne, niwelujące ujemne oddziaływanie konkretnego czynnika szkodliwego.

Niewątpliwie o trwałości lasu decyduje stabilna struktura drzewostanów. W lesie stabilnym musi znaleźć się miejsce dla drzew wszystkich kategorii zdrowotności, a więc również martwych.

Niezwykle ważną rolę w ochronie lasu przed szkodliwymi owadami spełniają ptaki. Dlatego Nadleśnictwo chroni istniejące populacje i stwarza korzystne warunki do ich rozwoju na terenach leśnych. W celu zapewnienia ptakom dobrych warunków gniazdowania na zrębach pozostawia się biocenotyczne drzewa dziuplaste.

Do działań profilaktycznych należy zaliczyć monitoring zagrożeń przez szkodliwe czynniki biotyczne. W tym celu corocznie wywiesza się i systematycznie kontroluje pułapki feromonowe pod kątem zasiedlenia ich przez brudnicę mniszkę. W celu określenia potencjalnego zagrożenia ze strony szkodników liściożernych sosny (poza brudnicą mniszką) prowadzi się jesienne poszukiwania tych szkodników na 102 partiach kontrolnych.

Jak wynika z rocznego łowieckiego planu hodowlanego dla Nadleśnictwa Chmielnik obejmującego swym zasięgiem 24 obwody łowieckie III Rejonu Hodowlanego Lasy Pińczowskie i IV Rejonu Hodowlanego Puszcza Świętokrzyska, szacowana liczebność jeleniowatych na dzień 10.03.2016 kształtowała się na poziomie 2655 szt. (24 łosie, 185 jeleni, 2446 sarny).

Las stanowi zbiorowisko materiału organicznego, a więc substancji palnej. Zapaleniu może ulec ścioła, roślinność runa, krzewy i drzewa, dlatego pożary należą do największych zagrożeń trwałości ekosystemów leśnych. Stąd Nadleśnictwo prowadzi działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru oraz wczesne wykrycie ognia i jego ugaszenie. Do działań tych należy zaliczyć monitoring ppoż. lasów w okresie wiosenno – letnim (1 dostrzegalnia oraz punkt alarmowo dyspozycyjny w siedzibie nadleśnictwa), rozwiniętą sieć dojazdów pożarowych (łączna ich długość to 30,64 km), sieć łączności radiotelefonicznej i telefonicznej. Zakres ochrony przeciwpożarowej jest uwzględniany w działalności edukacyjnej Nadleśnictwa. W okresie zagrożenia pożarowego wywieszane są tablice i rozdawane ulotki o tematyce ppoż.  Wszystkie wyżej wymienione działania sprawiają, że liczba pożarów lasu jest niewielka (w 2014 roku odnotowano 4 pożary o łącznej powierzchni 0,87 ha).