Położenie

Nadleśnictwo Chmielnik położone jest na terenie województwa świętokrzyskiego z zasięgiem terytorialnym 14 gmin, W skład Nadleśnictwa Chmielnik wchodzą dwa obręby leśne – Chmielnik i Stopnica, Powierzchnia terytorialna zasięgu działania Nadleśnictwa Chmielnik wynosi 135 900 ha, Powierzchnia gruntów zarządzanych przez N-ctwo Chmielnik –11 152 ha, w tym powierzchnia lasów –10 857 ha.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Chmielnik działa na podstawie: • ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 12, poz.59 z 2011r z późn. zm.) , oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; • Statutu Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r.; • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP (Dz.U. Nr 134, poz. 692 z późn. zmianami) • na podstawie regulaminów.