Wydawca treści Wydawca treści

Nadlesnictwo Chmielnik

Nadleśnictwo Chmielnik położone jest na terenie województwa świętokrzyskiego z zasięgiem terytorialnym 14 gmin, W skład Nadleśnictwa Chmielnik wchodzą dwa obręby leśne – Chmielnik i Stopnica, Powierzchnia terytorialna zasięgu działania Nadleśnictwa Chmielnik wynosi 135 900 ha, Powierzchnia gruntów zarządzanych przez N-ctwo Chmielnik –11 152 ha, w tym powierzchnia lasów –10 857 ha.

*  Położenie geograficzne

       Położenie geograficzne lasów Nadleśnictwa Chmielnik określają współrzędne:

od 50°16'23''  do 50°42'47'' szerokości geograficznej północnej,

od 20°29'49''  do 21°09'04'' długości geograficznej wschodniej.

       Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski, przedstawionej przez Kondrackiego   w „Geografii Regionalnej Polski", wyd. II (PWN 2000), obszar lasów Nadleśnictwa Chmielnik zalicza się do:

Ä  megaregionu          Pozaalpejska Europa Środkowa (3),

Ä  prowincji              Wyżyny Polskie (34),

Ä  podprowincji        Wyżyna Małopolska  (342),

Ä  makroregionu       Wyżyna Kielecka (342.3),

·         mezoregionu  Góry Świętokrzyskie (342.34-5),

·         mezoregionu  Podgórze Szydłowieckie (342.37),

Ä  makroregionu       Niecka Nidziańska (342.2),

·         mezoregionu  Płaskowyż Proszowicki (342.23),

·         mezoregionu  Dolina Nidy (342.25),

·         mezoregionu  Niecka Solecka (342.26),

·         mezoregionu  Garb Pińczowski (342.27),

·         mezoregionu  Niecka Połaniecka (342.28),

Ä  prowincji             Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym (51),

Ä  podprowincji        Podkarpacie Północne  (512),

Ä  makroregionu       Kotlina Sandomierska (512.4-5),

·         mezoregionu  Nizina Nadwiślańska (512.41).

Według podziału administracyjnego kraju grunty Nadleśnictwa Chmielnik są usytuowane w południowej części województwa świętokrzyskiego, na terenie czterech powiatów:

- kieleckiego, w  gminach: Chmielnik, w tym m. Chmielnik oraz Morawica, Pierzchnica, Raków,

- buskiego, w gminach: Busko–Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Stopnica, Tuczępy.

- pińczowskiego, w gminie Kije,

- staszowskiego, w  gminach: Oleśnica, Szydłów.

       Usytuowanie i powierzchnia (w ha) gruntów Nadleśnictwa Chmielnik, według podziału administracyjnego kraju, przedstawia się następująco:

 

ðwojewództwo świętokrzyskie

–  11144,3366

Ø  powiat kielecki

–    4521,6745

gminy:

 

            -    Chmielnik

 w tym miasto

-          Morawica

-          Pierzchnica

-          Raków

–    1663,7763

        (12,1175)    

–          4,1300

–      985,8864

–    1867,8818

Ø  powiat buski

–    4517,6141

       gminy:

 

-          Busko - Zdrój

–      791,6877

-          Gnojno

–      643,6898

-          Nowy Korczyn

–      262,7913 

-          Solec - Zdrój

–      452,0522

-          Stopnica

–      620,5068 

-          Tuczępy

–    1746,8863 

Ø  powiat pińczowski

–    1037,9204

       gmina:

 

-          Kije

–     1037,9204

Ø  powiat staszowski

–    1067,1276

       gminy:

 

-          Oleśnica

–        39,2000

-          Szydłów

–    1027,9276

      Ponadto w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa znajdują się grunty gminy Pacanów, na których nie występują działki Nadleśnictwa Chmielnik.