Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają mu wartość: kulturową, historyczną i krajobrazową; (tą formą ochrony obejmuje się również grupy osobliwości przyrodniczych). Najczęściej w ten sposób chroni się stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp.

Ochrona pomnikowa nie powinna polegać jedynie na ochronie starych drzew, krzewów, form skalnych itd., ale powinna obejmować również wszystkie związane z nimi organizmy i dynamiczne procesy, którym te obiekty nieustannie podlegają.

Na terenie Nadleśnictwa Chmielnik znajduje się 5 pomników przyrody (1 pomnik przyrody żywej, 4 pomniki przyrody nieożywionej).

Wśród drzew dominują dęby szypułkowe, ponadto ochroną objęto zespół jaskiń krasowych w leśnictwie Stopnica.