Rezerwaty przyrody

Na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Chmielnik nie ma zatwierdzonych, ani projektowanych rezerwatów przyrody.

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu to tereny o różnych typach ekosystemów, wyróżniające się krajobrazowo, zasługujące na ochronę ale nie objęte są wyższymi formami ochrony przyrody. W województwie świętokrzyskim stanowią one uzupełnienie form ochrony obszarowej o wyższej randze – parku narodowego i parków krajobrazowych, tworząc wespół z nimi Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych województwa.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to program powstały w Unii Europejskiej na podstawie dwóch unijnych dyrektyw: Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej (Habitatowej).

Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej

Użytki ekologiczne

użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów