Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów siedlisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne, śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska, starorzecza, wychodnie skalne, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Obecnie na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Chmielnik znajduje się 5 użytków ekologicznych.

U-029

śródleśna wydma o nazwie „Wydma w Potoku" stanowiąca część wydm eolicznych biegnących od kompleksu „Po Biruku" do wsi Pągowiec. Porośnięta jest głównie sosną z domieszką brzozy, odwodnienie naturalne. Roślinność związana z z siedliskami wydmowymi, miejscami na żyźniejszych obszarach wystepuje trześnia. Obserwuje sie sukcesje roślin dzrewiastych. Miejscami wydma jest wydeptywana, co grozi uruchomieniem zjawisk erozyjnych. Brak zagrożeń stwarzanych przez obiekt.

 

U-023

łąka o nazwie „Łąka w Jasie-niu" stanowiąca sródleśną enklawę ze zbiorowiskami łąkowymi, miejscami porośnię-tą drzewami, fragmentami mocno podmokłą z przepływa-jącą przez środek rzeką Morawką, miejsce występo-wania bobra europejskiego, poczwarówki jajowatej, żero-wania zwierzyny płowej. 

 

U-065

„Oczko wodne w Sędziejowi-cach" o powierzchni około 0,20 ha otoczone torfowiskiem przejściowym fragmentami zarastającym Ol.

 

U-040

naturalny wąwóz o nazwie "Wąwóz Kikowski" o deniwe-lacji do 30 m z wapiennymi wychodniami skalnymi w formie "ambon", porośniety roślinnością kserotermiczną.

 

U-025

łąka o nazwie „Łąka w Wełni-nie" z fragmentami podmo-kłymi (torfowisko przejściowe).