Wydawca treści Wydawca treści

REZERWAT PRZYRODY

Na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Chmielnik nie ma zatwierdzonych, ani projektowanych rezerwatów przyrody.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa, na gruntach innych własności, położony jest rezerwat przyrody słonoroślowy - „Owczary". Podstawą prawną jego utworzenia było Zarządzenie MLiPD z 05.05.1959 r. (MP Nr 53 z 1959, poz. 254). Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. (Dz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270).

Szczególna wartość flory rezerwatu wiąże się w występowaniem bardzo rzadkich gatunków roślin tzw. halofitów (np. rupia morska Ruppia maritima i zamętnica trzoneczkowata Zannichellia pedicellata), tj. roślin rosnących na glebach i w wodach zawierających znaczną ilość chlorków, przede wszystkim NaCl. Obok halofitów rezerwat jest miejscem występowania interesujących gatunków siedlisk łąkowych oraz gatunków charakterystycznych dla muraw kserotermicznych.